Oaza Aktywności
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Firma Melisa jest partnerem projektu Oaza Aktywności. 
Projekt „Oaza aktywności” realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT